0475 - 53 70 76
verkoop@jurgenkessels.nl

MEER INFORMATIE OF ADVIES NODIG?
NEEM CONTACT MET ONS OP!

Contact

SNEL NAAR

Algemene leverings- en verkoop voorwaarden

van Kessels Tegels en Natuursteen B.V., gevestigd te Horn, Nederland, KvK 82033552 nader te noemen: * Kessels *

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Artikel 2. Offertes
Artikel 3. Monsters, technische informatie en aanbevelingen
Artikel 4. Prijzen
Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst en reclames
Artikel 7. Buitenlandse opdrachten
Artikel 8. Verbod tot verkoop aan wederverkopers en verbod tot postorderverkoop
Artikel 9. Industrieel eigendomsrecht
Artikel 10. Wijziging in de overeenkomst / meer- en minderwerk
Artikel 11. Onuitvoerbaarheid van de opdracht / overmacht
Artikel 12. Aansprakelijkheid
Artikel 13. Betalingscondities
Artikel 14. Wanprestatie (toerekenbare tekortkoming)
Artikel 15. Retentierecht
Artikel 16. Zekerheidsstelling
Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 18. Klachten
Artikel 19. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

A. Kessels houdt zich bezig met het verkopen, leveren en aanbrengen van natuursteen en keramische tegelwerken en in dat verband te gebruiken aanverwante materialen, in alle mogelijke toepassingen alsmede met het verkopen, leveren en plaatsen van sanitaire voorzieningen en aanverwante goederen. Kessels levert aldus goederen aan en voert werkzaamheden uit ten behoeve van zowel consumenten als zakelijke opdrachtgevers. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten van koop en verkoop en de aanneming van werk van en door Kessels en /of alle opdrachten aan Kessels, betreffende de handel in en verkoop van goederen en het aannemen van werk, tenzij schriftelijk met Kessels anders is overeengekomen.

B. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “wederpartij” of “koper”’ of “opdrachtgever”, wordt  de natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld, waarmee Kessels een (koop)overeenkomst heeft gesloten, ofwel degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening zaken worden geleverd en/of werkzaamheden worden uitgevoerd.

C. Verwijzingen door wederpartijen naar hun eigen voorwaarden worden door Kessels niet aanvaard. Te allen tijde gelden deze voorwaarden van Kessels in plaats van en prevaleren boven eventuele andersluidende bepalingen of voorwaarden die opgenomen zijn of waarnaar verwezen wordt in orders van wederpartijen, in correspondentie of elders, of die voortvloeien uit een handelsgebruik, handelspraktijk of manier van zakendoen, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn uitgesloten of hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken door een vertegenwoordigingsbevoegde directeur van de wederpartij. Eventuele andersluidende voorwaarden of bepalingen worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Offertes

A. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten of anderszins zijn gedaan, zijn – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – geheel vrijblijvend en blijven tot uiterlijk 30 dagen na uitgifte van kracht.

B. Alle orders binden Kessels eerst, nadat deze door Kessels zijn bevestigd. Deze bevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 8 dagen na de verzending door Kessels schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.

C. Indien wederpartij uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft binnen 30 dagen uitblijft, dan kunnen de kosten die Kessels heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen verstrekken in rekening worden gebracht. Alle eventueel aan de wederpartij verstrekte afbeeldingen, tekeningen, omschrijvingen, berekeningen, beschrijvingen en documentatiemateriaal zijn en blijven eigendom van Kessels en dienen op eerste verzoek onverwijld te worden teruggegeven aan Kessels.

D. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze door de wederpartij/opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk zijn opgegeven. Bij offertes of aanbiedingen die zijn gebaseerd op door de wederpartij/opdrachtgever verstrekte gegevens, mag Kessels van de juistheid daarvan uitgaan.

E. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn schriftelijke offertes steeds op te vatten als een schatting van de prijs, welke naar beste weten en op grond van de op het tijdstip van de offerte door wederpartij verstrekte informatie wordt gedaan. Indien tijdens de afwerking van een order mocht blijken dat de kosten excessief boven de geraamde prijs dreigen uit te gaan, dan zal door Kessels in een zo vroeg mogelijk stadium contact met wederpartij worden opgenomen.

F. Het afplakken en afdekken van zaken in en rondom een uit te voeren werk, wordt in beginsel niet in de offerte inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven door Kessels.

Artikel 3. Monsters, technische informatie en aanbevelingen

Alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen met betrekking tot de door Kessels verkochte goederen of verstrekte monsters zijn gebaseerd op betrouwbaar geachte bronnen, gegevens en proeven, maar vormen geen garantie of waarborg. Bij de verkoop van de goederen en de levering van de monsters wordt ervan uitgegaan dat koper voorafgaand aan het gebruik onafhankelijk heeft vastgesteld dat de goederen geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor de koper de goederen wenst te gebruiken. Alle aan koper verstrekte monsters worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen op geen enkele wijze expliciete of impliciete voorwaarden of garanties met betrekking tot conformiteit, kwaliteit, beschrijving, geschiktheid voor gebruik of goede verhandelbare kwaliteit. Een koper wordt geacht zich daarvan te vergewissen alvorens de goederen te bestellen. Geen enkele medewerker, vertegenwoordiger of agent van Kessels is bevoegd een garantie te geven of gegevens te verstrekken die met het voorgaande in strijd zijn. Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.

Artikel 4. Prijzen

A. De prijzen van Kessels zijn exclusief omzetbelasting en zonder aftrek of korting, tenzij anders is overeengekomen en gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere in de offerte vermelde eenheid. Indien berekening plaatsvindt op basis van het aantal vierkante- en/of strekkende meters tegels in het werk gemeten, wordt het door de fabrikant aangegeven aantal tegels als leidend aangenomen. Sparingen kleiner dan ½ m2 worden doorgemeten. Gesneden vensterbanktegels worden als gehele tegels gemeten. Gesneden wand en vloertegels t/m 20 cm worden als gehele tegels gemeten. Bestellingen zullen naar boven worden afgerond op volle dozen. Bij levering van natuursteen per vierkante meter wordt voor de oppervlakte van de natuursteen gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10 m2 bedraagt. Prijzen die Kessels voor de door haar te verrichten werkzaamheden heeft opgegeven, gelden uitsluitend voor de prestaties conform de (specificatie bij de) overeenkomst.

B. De prijzen van Kessels zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, berekend voor levering vanaf fabriek of magazijn van Kessels aan het bedrijf of huis van de wederpartij. Kosten van vracht en verpakking worden in rekening gebracht overeenkomstig de tarieven van Kessels die gelden op het moment van verzending. Bij orders met overzeese levering kunnen de kosten van benodigde speciale verpakking in rekening worden gebracht, alsmede alle vracht- en verzekeringskosten en andere kosten die Kessels heeft gemaakt. In alle gevallen waarin goederen CIF, FOB of Ex-Works of op basis van andere internationale handelsvoorwaarden worden verkocht, is de betekenis van deze voorwaarden de betekenis zoals vastgelegd in de INCOTERMS zoals van tijd tot tijd herzien, behalve wanneer in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald.

C. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende prijzen. Hierbij worden de prijzen berekend volgens de offerte en opdrachtbevestiging waarbij afzonderlijk worden berekend: a. het symmetrisch, strokend of in patroon horizontaal of diagonaal plaatsen en het wateren van tegels; b. het zagen en in verstek maken en overige bewerkingen van tegels; c. het inwassen van de voegen anders dan met zand en grijze cement; d. het inwassen van de voegen later dan direct na het aanbrengen van de tegels; e. het verwerken van meer dan twee centimeters specie achter tegels die op wanden of vensterbanken moeten worden aangebracht en het verwerken van meer dan vijf centimeters specie onder tegels die op vloeren worden gelegd; f. afwijkingen ten opzichte van de overeengekomen lijmsoorten c.q. hechtmiddelen; g. het uitvoeren van speciaal tegelwerk, zoals het betegelen van trappen, goten, opstanden, putten, wasbakken, kolommen, dilataties, enz; h. het herstellen van beschadigingen, ontstaan buiten toedoen van Kessels, aan tegels of tegelvlakken in ten dele of geheel betegelde ruimten. Hieronder valt het aanhelen van sparingen, zoals o.a. leidingen, kontaktdozen, aanrechten, baden, kranen enz. evenals aansluitingen van tegelwerk op andere materialen zoals stucwerk, metselwerk e.d.

D. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremieën, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming der overeenkomst. Indien vóór de levering, deellevering of het uitvoeren der werkzaamheden enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt, heeft Kessels het recht te zijner keuze al dan niet een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het onderhavige artikel zal gelijk geschieden met die der hoofdsom, respectievelijk de laatste termijn daarvan. Indien de kosten voor arbeid en materialen apart zijn overeengekomen zullen de wijzigingen ook apart worden doorberekend. Indien de prijs niet is gespecificeerd wordt voor de doorberekening van de stijgingen van de overeengekomen prijs voor het aanbrengen van tegelwerken het loonkostenbestanddeel, daarbij inbegrepen de sociale lasten, gesteld op 90% van de overeengekomen prijs. Het loonkosten bestanddeel wordt gesteld op 100% indien de overeengekomen prijs uitsluitend betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden.

E. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal de wederpartij harerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan Kessels medegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de laatstelijk vóór de verhoging geldende prijzen.

F. Het bepaalde in lid E van dit artikel is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe Kessels verplicht dan wel bevoegd is op grond van wettelijke bepalingen of krachtens van overheidswege opgelegde wijzigingen en/of heffingen, waaronder bijvoorbeeld gerekend worden belastingverhogingen en -aanpassingen en prijsbeschikkingen van de Minister van Economische Zaken.

G. Voor zover Kessels in enig geval geen of te weinig omzetbelasting (btw) in rekening heeft gebracht, terwijl hij daartoe wel verplicht bleek te zijn, is Kessels gerechtigd de btw alsnog bij opdrachtgever in rekening te brengen, welke btw opdrachtgever per ommegaande, na ontvangst van een factuur door Kessels, aan Kessels zal voldoen. Daarenboven vrijwaart opdrachtgever Kessels voor iedere schade welke Kessels hierdoor mocht lijden.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

A. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van Kessels zijnde personen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door Kessels, dan wel door een door hem uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd.

B. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 8 dagen na de verzending door Kessels schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.

C. Voor opdrachten waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

D. Voor de inhoud van de overeenkomst is bepalend hetgeen de schriftelijke opdrachtbevestiging vermeldt.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst en reclames

A. Kessels bepaalt de wijze waarop volgens hem de opdracht dient te worden uitgevoerd. Kessels is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht. In voorkomend geval is opdrachtgever ook gebonden aan de algemene voorwaarden van de betreffende derden.

B. Alle leveringen geschieden af magazijn Kessels. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal Kessels zorgdragen voor transport naar de overeengekomen plaats van aflevering. Vanaf het moment dat een levering het magazijn van Kessels heeft verlaten, komt het transport volledig voor risico van wederpartij. Wederpartij is zelf gehouden om zorg te dragen voor verzekering van het transportrisico. In geval van levering “Ex-Works” wordt het risico geacht op Koper te zijn overgegaan op de datum of vroegste datum van de periode waarbinnen de goederen ter beschikking van Koper worden gesteld zoals door Kessels aan Koper gemeld, of indien een zodanige melding niet heeft plaatsgevonden, op het gebruikelijke tijdstip voor de levering van dergelijke goederen. Levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn niet fataal tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertijd gaat in na orderbevestiging en nadat alle voor de levering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Kessels. Voor een eventueel verzuim met betrekking tot de levering is een schriftelijke ingebrekestelling vereist.

C. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is bedongen. Wanneer door Kessels verkochte zaken, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd wegens redenen welke niet voor rekening en risico zijn van Kessels, staan zij gedurende 2 weken tot haar beschikking. De goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij met een minimum van € 25,00 per dag per 1 m3. Na voornoemde periode heeft Kessels het recht – ter keuze van Kessels – hetzij de nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Kessels op schadevergoeding.

D. Als in een opdracht de bestelde hoeveelheid afwijkt van de door Kessels gehanteerde standaardhoeveelheden of een veelvoud daarvan, dan is Kessels vrij om de naast hogere hoeveelheid te leveren.

E. Kessels zal zich bij de uitvoering van leveringen en werkzaamheden in redelijkheid steeds zoveel mogelijk naar vermogen inzetten. Onder een behoorlijke nakoming van de leveringsplicht vallen ook alle leveringen met een geringe afwijking in maat, verpakking, getal of gewicht.

F. Het is Kessels toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, kan elk gedeelte afzonderlijk gefactureerd worden.

G. Wederpartij is te allen tijde verplicht om bij ontvangst van een levering terstond en in ieder geval vóór verwerking, montage of aanbrengen van natuurstenen en tegels, de juistheid van de afgeleverde hoeveelheid alsmede de uiterlijke staat, kleur, afmeting, kwaliteit en toepasbaarheid van de materialen grondig te controleren. Hiertoe dient de wederpartij de verzendbonnen en/of vrachtbrieven als uitgangspunt te nemen. Indien een levering niet correct, beschadigd of slechts gedeeltelijk wordt afgeleverd, is de wederpartij gehouden om direct na ontvangst en in aanwezigheid van de transporteur het bewijs van ontvangst alsmede de transportdocumenten te voorzien van de mededeling “Niet Correct Afgeleverd”, met vermelding van alle bijzonderheden. Het in ontvangst nemen van een levering door wederpartij zonder protest, vestigt, behoudens tegenbewijs, het vermoeden dat de levering in goede staat en in overeenstemming met de transportdocumenten is afgeleverd. Alle aanmerkingen dienen terstond te worden gemeld aan Kessels.

H. Alle tegels en materialen worden geacht te zijn goedgekeurd door de opdrachtgever voor verwerking en geschikt te zijn voor de gewenste toepassingen middels de overeengekomen aanbrengmethode of bij gebreke van een afspraak ter zake middels een of meer van de algemeen bekende en aanvaarde aanbrengmethodes.

I. Reclames over kwaliteit en toepasbaarheid van geleverde goederen dienen binnen 48 uren na levering der goederen, doch steeds vóór verwerking, montage of aanbrengen van natuurstenen en tegels, schriftelijk bij Kessels te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever al zijn aanspraken op Kessels verliest. Overigens kan op een gebrek in de prestatie of de geleverde goederen geen beroep meer worden gedaan door de opdrachtgever, als deze niet binnen 48 uren nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken direct schriftelijk bij Kessels heeft gereclameerd. In ieder geval is Kessels niet aansprakelijk voor schade of vermissing ontstaan tijdens het transport indien de wederpartij niet voldoet aan haar verplichtingen als bedoeld onder G en H.

J. Ten behoeve van het aanbrengen van tegelwerk dient de opdrachtgever er voor zorg te dragen dat de te betegelen ruimte op de afgesproken dag voor aanvang van de werkzaamheden zodanig ontruimd is, dat de tegelzetter van Kessels ongehinderd zijn werk kan doen. Indien op de afgesproken dag de betreffende ruimte niet geschikt is voor het aanbrengen van tegels, is opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane kosten aan Kessels te vergoeden. Sloopwerkzaamheden behoren uitsluitend tot de taken van Kessels indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Ingeval van sloopwerkzaamheden geldt het hieronder in dit artikel onder K. bepaalde.

K. Voordat Kessels sloopwerkzaamheden start, is de opdrachtgever verplicht om nauwkeurig en gedetailleerd aan te geven, waar, welke leidingen, kabels, riolering of andere zaken zich in de vloer of muren bevinden. Kessels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij foutieve of onnauwkeurige aanwijzingen van de opdrachtgever.

L. Bij het aanbrengen van tegelwerk dient de opdrachtgever er voorts voor te zorgen dat de wanden, vloeren en vensterbanken droog en zodanig zijn dat de tegels zonder enige voorhandeling hierop gezet c.q. gelijmd kunnen worden. Dat wil o.a. zeggen dat wanden loodrecht behoren te zijn, wanden en vloeren vlak behoren te zijn en vloeren waterpas moeten zijn. Een en ander naar het oordeel van Kessels met inachtneming van de daarvoor geldende bouwkundige normen. Alle kosten, welke voor het geschikt maken van de vloeren of wanden ten behoeve van het aanbrengen van tegels gemaakt dienen te worden, komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien mogelijk doet Kessels vooraf opgave van de kosten.

M. Indien Kessels aangeeft dat de hoeken gekit moeten worden en de opdrachtgever geeft aan dat het niet hoeft, zijn scheuren in de voeg en tegelwerk geheel voor eigen risico van de opdrachtgever.

N. Het afdekken van vloeren en anderszins treffen van beschermende maatregelen in en rondom de te betegelen ruimtes komt geheel voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf alle noodzakelijke voorzieningen te treffen of te doen treffen. Eventuele schade door verwerkingsmaterialen op belendende vloeren of zaken kan niet worden verhaald op Kessels.

O. Opdrachtgever dient op eigen kosten zorg te dragen voor de afvoer van (rest)afval en bouwpuin, tenzij anders overeengekomen.

P. Na afloop van door Kessels uitgevoerde werkzaamheden, wordt het werk door Kessels aan de opdrachtgever opgeleverd. Deze oplevering geschiedt middels een gezamenlijke inspectie van het uitgevoerde werk. Een werk wordt als opgeleverd beschouwd: a. wanneer Kessels hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de wederpartij kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd; b. 14 dagen nadat Kessels schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen; c. bij ingebruikneming van het werk door de wederpartij, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Q. Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan. Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat, is opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Kessels, onder opgave van redenen. Indien enig onderdeel buiten de schuld van Kessels niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermede zal bij de betaling echter rekening gehouden kunnen worden.

R. Door Kessels aan de opdrachtgever verstrekte voorschriften en/of instructies aangaande de goederen waaronder onder meer begrepen die omtrent het laden en lossen, de veiligheidsmaatregelen, de montage, het gebruik of het onderhoud daarvan, dienen volledig en tijdig door de opdrachtgever te worden nagekomen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever al zijn aanspraken op Kessels verliest. Tenzij anders overeengekomen is het de opdrachtgever niet toegestaan het geleverde te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze krachtens de overeenkomst met Kessels zijn bestemd, bij gebreke waarvan de opdrachtgever al zijn aanspraken op Kessels verliest. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder goedkeuring van Kessels wijzigingen in geleverd werk aan te brengen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever al zijn aanspraken op Kessels verliest.

Artikel 7. Buitenlandse opdrachten

Indien de wederpartij opdracht geeft tot leveringen en/of werkzaamheden in een ander land dan Nederland, dient wederpartij in zijn bestelling nauwkeurig te vermelden of de verantwoordelijke autoriteiten in het betreffende land bepaalde vereisten en voorwaarden ten aanzien van de te leveren producten en uit te voeren werkzaamheden hebben gesteld. Zulks met inbegrip van details aangaande facturering, wettelijke vereisten, internationale certificaten en andere importdocumenten of –verklaringen. Wederpartij is gehouden om Kessels volledig te vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid indien wederpartij genoemde vereisten en voorwaarden niet, niet juist of niet volledig vermeldt.

Artikel 8. Verbod tot verkoop aan wederverkopers en verbod tot postorderverkoop

A. Wederpartij zal de van Kessels gekochte producten uitsluitend aanwenden voor eigen gebruik of de verkoop aan directe afnemers en eindgebruikers. Het is wederpartij uitdrukkelijk verboden om van Kessels gekochte producten door te verkopen aan wederverkopers of deze producten op grote schaal via catalogi en postorders in binnen- en buitenland aan te bieden.

B. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden om zonder schriftelijke toestemming van Kessels reclame-uitingen van welke aard dan ook te doen met betrekking tot producten van Kessels.

Artikel 9. Industrieel eigendomsrecht

Alle door of vanwege Kessels verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties e.d. blijven eigendom van de rechthebbende. Niets in de rechtsverhouding tussen Kessels en wederpartij strekt tot enige overdracht van een industrieel eigendomsrecht. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten, merkrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te allen tijde te worden geëerbiedigd.

Artikel 10. Wijziging in de overeenkomst / meer- en minderwerk

A. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van Kessels te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de wederpartij. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Kessels de opdrachtgever hierover te voren schriftelijk informeren.

B. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen direct in overleg treden en de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en voor akkoord ondertekenen.

C. Kessels zal volgens zijn gebruikelijke tarieven extra verrichte werkzaamheden doorberekenen aan de wederpartij indien deze werkzaamheden voor het behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk zijn en deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of verzwijgingen, dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van opdrachtgever.

D. Wijzigingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door Kessels wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Kessels geen verantwoordelijkheid.

E. Meer- en minderwerk dient altijd schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: a. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht; b. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of –verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 11. Onuitvoerbaarheid van de opdracht / overmacht

A. Kessels is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de overeenkomst en/of de opdracht indien dit het gevolg is van aan Kessels niet bekende omstandigheden of overmacht.

B. Als overmacht wordt onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluiting, oproer, zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar alsmede terreur, terrorisme en acute dreiging van terrorisme hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, daaraan verwante of daarmee verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals uit- en invoerverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot levering aan wederpartij, opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerkingen, waarbij Kessels is aangesloten, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers hier te lande en/of in het buitenland, stagnatie in de aanvoer uit andere landen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of de zeggenschap van Kessels vallen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

A. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en redelijkheid en billijkheid, is Kessels niet gehouden tot vergoeding van middellijke of onmiddellijke schade, van welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende goederen, dan wel aan personen, bij de wederpartij. Kessels accepteert geen risico en geen aansprakelijkheid terzake van schade, van welke aard dan ook, verband houdend met een gebrek in de geleverde prestaties tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Kessels en/of haar werknemers.

B. Kessels is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden voor schade veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van degenen van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dienst dezen ook staan. Ook is Kessels niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden voor schade veroorzaakt door de door Kessels gebruikte hulp- of vervoermiddelen. Een en ander behoudens die gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kessels. Indien Kessels rechtens toch tot verdergaande schadevergoeding is gehouden dan in het voorgaande is bepaald, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, dit vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Ingeval de verzekering geen dekking biedt, is de vorenbedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever terzake van de overeenkomst aan Kessels voldane en/of verschuldigde factuurbedrag.

C. Kessels heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de wederpartij ongedaan te maken.

D. Kessels is niet aansprakelijk voor de schade (welke ook) bij de uitvoering veroorzaakt door fouten of verzuimen van derden evenmin als voor de schade (welke ook) veroorzaakt door chemische invloeden of inductie van reeds aanwezige of door derden gebezigde materialen. Indien Kessels bij de uitvoering van een overeenkomst schade veroorzaakt aan goederen van de wederpartij, welke schade noodzakelijkerwijze uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeit en mitsdien onvermijdelijk is, dan is Kessels voor die schade niet aansprakelijk.

E. In alle gevallen waarin Kessels een beroep op het bepaalde in de leden A tot en met D toekomt, kan (kunnen) haar eventueel aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, dit als ware het beding eveneens ten behoeve van de betrokken werknemer(s) gemaakt.

F. Ook indien de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, wordt ontbonden of ontbonden verklaard, blijft dit artikel betreffende de aansprakelijkheidsbeperking onverminderd van toepassing.

G. Meer in het bijzonder geldt ten aanzien van het uitvoeren van tegelwerken dat Kessels in geen geval aansprakelijk is voor claims betreffende: 1. De waterdichtheid van het tegelwerk (opdrachtgever dient hiervoor zelf voorzieningen te treffen of te doen treffen); 2. Het loslaten van de tegels tenzij opdrachtgever aantoont dat dit een gevolg is van het onjuist aanbrengen van tegels door Kessels.; 3. Beschadigingen aan andere materialen, tenzij opdrachtgever aantoont dat deze beschadigingen gevolg zijn van onzorgvuldig handelen van Kessels ; 4. De gevolgen van het te vroegtijdig of onjuist in gebruik nemen van het tegelwerk inclusief het onjuist schoonmaken; 5. Haarscheurtjes in geglazuurde tegels.

H. Indien en voor zover Kessels, diens personeel of door Kessels ingeschakelde derden, jegens de opdrachtgever, al dan niet uit hoofde van de gesloten overeenkomst, tot enige schadevergoeding gehouden zijn, dan bedraagt die schadevergoeding ten hoogste het tussen Kessels en de opdrachtgever overeengekomen bedrag voor het aanbrengen van het tegelwerk. Indien en voor zover er sprake is van schade aan het verrichte tegelwerk, zal Kessels in staat worden gesteld om de schade aan het tegelwerk te herstellen.

I. Kessels is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

J. Indien Kessels sloopwerkzaamheden heeft moeten uitvoeren, is Kessels niet aansprakelijk voor schade aan leidingen, kabels, riolering of andere zaken die zich in de vloer of muren bevinden of eventuele gevolgschade, behoudens opzet of grove schuld van Kessels. In geen geval is Kessels bij uitgevoerde sloopwerkzaamheden aansprakelijk voor schade aan het werk die het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Kessels in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en/of zich niet heeft kunnen verzekeren en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen. Kessels is nimmer aansprakelijk voor aanspraken in verband met de aanwezigheid in het af te voeren bouwpuin c.q. In de af te voeren materialen van stoffen en/of verontreinigingen, die schadelijk (kunnen) zijn voor het milieu en/of de volksgezondheid dan wel worden aangemerkt als bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in de zin van de wet.

Artikel 13. Betalingscondities

A. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt betaling hetzij à contant aan Kessels hetzij via overboeking op een door Kessels aan te wijzen bank- of girorekening. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist. Facturen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Het gefactureerde bedrag, zijnde een brengschuld van de wederpartij, is na verval van voornoemde 14 dagentermijn onmiddellijk opeisbaar zonder vooraf benodigde ingebrekestelling.

B. In geval van een betalingsachterstand met betrekking tot een overeenkomst met de koper behoudt Kessels zich het recht voor om zijn werkzaamheden en de levering van goederen aan koper op te schorten totdat alle bedragen zijn voldaan of de overeenkomst in haar geheel te beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de koper.

C. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

D. Voorschriften, van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde goederen verhinderen, brengen geen veranderingen in de geldelijke verplichtingen van de wederpartij.

Artikel 14.  Wanprestatie (toerekenbare tekortkoming)

A. Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan haar betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of haar ondercuratelestelling is aangevraagd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, wordt de wederpartij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Kessels verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken met betrekking tot de betaling – terstond opeisbaar.

B. Het in lid A bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 1 % per maand of, indien hoger, de wettelijke (handels)rente overeenkomstig de wetten van het land waar de wederpartij is gevestigd, gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van de maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.

C. In de in lid A bedoelde gevallen heeft Kessels eveneens het recht om de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten – ook indien een vaste levertijd is overeengekomen – , c.q. elke overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Kessels, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van Kessels dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de wederpartij een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

D. Indien wederpartij zich op enigerlei wijze niet houdt aan verbintenissen ontstaan uit hoofde van met Kessels gesloten overeenkomsten en/of aan deze voorwaarden is Kessels voorts gerechtigd buiten de koopsom en schadebedragen alle incassokosten van de wederpartij te vorderen die door niet betaling van voornoemde bedragen zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

E. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval, waarin Kessels zich voor de invordering van de hulp van een derde, tot wie kan behoren naar oordeel van Kessels een advocaat, bedient. Zij bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00 of zoveel meer of minder als aan Kessels in rekening kan worden gebracht op grond van de geldende algemene normen van de beroepsorganisatie waar de derde, advocaat en/of deurwaarder is aangesloten, zulks vermeerderd met € 30,00 aan administratiekosten.

F. Uit het enkele feit dat Kessels zich verzekerd heeft van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 15. Retentierecht

Kessels is gerechtigd om zaken die Kessels van en voor de wederpartij onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Kessels besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van de wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de wederpartij, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 16. Zekerheidsstelling

A. Kessels is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.

B. Indien de verlangde zekerheid niet, danwel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, heeft Kessels het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan Kessels alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de in verband met de gedane leveringen gemaakte kosten en onverminderd het recht op vergoeding van gederfde winst.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

A. Alle door Kessels geleverde of te leveren zaken blijven eigendom van Kessels, zolang de wederpartij de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken, alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde interessen en buitengerechtelijke kosten) van de overeenkomst niet heeft voldaan.

B. Zolang de eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij Kessels blijft berusten, zoals bedoeld in het onder A bepaalde, is de wederpartij niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.

C. Bij overtreding door de wederpartij van het sub B bepaalde zal deze aan Kessels een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van 2 maal de netto-factuurwaarde onverminderd het recht van Kessels op aanvullende schadevergoeding.

D. De wederpartij is gehouden de aan Kessels in eigendom toebehorende goederen te onderhouden als een goed huisvader. Hij is hetzij verplicht tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren, hetzij jegens Kessels aansprakelijk voor de volledige schade aan deze zaken die uit genoemde voorvallen voor Kessels ontstaat. Indien de goederen ten gevolge van een schade en risico verloren gaan of beschadigd worden, moeten de verzekeringspenningen aan Kessels worden betaald. De opdrachtgever is gehouden zijn verzekeraars van deze verplichting in kennis te stellen, alsmede Kessels de namen en adressen van zijn verzekeraars op te geven. Kessels is gerechtigd die verzekeraars ervan op de hoogte te stellen dat verzekeringspenningen voor de aan Kessels in eigendom toebehorende goederen aan haar voldaan moeten worden.

E. Nadat Kessels haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde goederen terughalen. Opdrachtgever staat Kessels dan toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Als Kessels geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde goederen aan Kessels te verpanden

Artikel 18. Klachten

A. De wederpartij die niet tevreden is over de door Kessels geleverde zaken kan gedurende 48 uren na ontvangst van die zaken schriftelijk een klacht indienen. In geval van niet uitwendig waarneembare gebreken dient de klacht binnen 48 uren nadat dit gebrek zich heeft geopenbaard schriftelijk te worden ingediend. Opdrachtgever is gehouden om de goederen waarover is gereclameerd, ter beschikking van Kessels te houden, zodat Kessels de gestelde tekortkoming kan beoordelen en vaststellen.

B. Voor alle door Kessels geleverde goederen met fabrieksgarantie gelden de betreffende fabrieksgarantiebepalingen. Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door Kessels, behoudens enige wettelijke gehoudenheid hiertoe, eveneens geen garantie verstrekt.

C. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat, gewicht of afwerking, kunnen geen grond voor klachten opleveren. Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan. Enige Nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuursteen producten. Derhalve kunnen hierop geen klachten worden geaccepteerd. Haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren. Het optreden van haarscheuren na levering geeft daarom geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.

D. Reclamatie over geleverde goederen dient te allen tijde vóór verwerking te geschieden. Achteraf is reclamatie niet mogelijk. Voor verwerking dient opdrachtgever kleur en nuance op de verpakking te controleren.

E. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Kessels, onder door Kessels te bepalen voorwaarden.

F. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal Kessels alsdan zorg dragen, te zijner keuze, voor vervanging van de zaken dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.

G. In het geval van klachten over de uitgevoerde werkzaamheden van Kessels, dienen deze op straffe van verval van alle aansprakelijkheid onverwijld, doch ten minste binnen 48 uren na constatering door opdrachtgever schriftelijk per aangetekend schrijven aan Kessels te worden medegedeeld. De ingebrekestelling dient daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming(en), zodat Kessels in staat wordt gesteld daarop zo adequaat mogelijk te reageren. Indien tijdig is gereclameerd en de reclames zijn naar het oordeel van Kessels gegrond, zal Kessels de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen c.q. opnieuw uitvoeren, dan wel anderszins de klachten (doen) verhelpen. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Kessels slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

H. Opdrachtgever blijft onverminderd een ingediende klacht, verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de aangekochte goederen.

I. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende 14 dagen na factuurdatum worden ingediend. Klachten schorten de betalingsverplichting(en) van de wederpartij niet op.

J. Ieder mogelijk vorderingsrecht van opdrachtgever jegens Kessels vervalt indien: a. de schade en of het gebrek niet tijdig binnen en conform de in dit artikel vermelde termijn, aan Kessels is medegedeeld; b. opdrachtgever geen of onvoldoende medewerking verleent aan Kessels ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht; c. opdrachtgever de goederen onjuist, ondeskundig of onzorgvuldig heeft gebruikt of niet op de juiste wijze, conform aanwijzing van Kessels, heeft behandeld, bewaard of bereid of indien zij de goederen heeft gebruikt, behandeld, bewaard of bereid onder, voor de goederen, ongeschikte omstandigheden; d. de goederen na ontdekking van een gebrek in gebruik wordt genomen of indien na ontdekking het gebruik van de goederen wordt voortgezet; e. aan Kessels geen mogelijkheid wordt geboden tot (contra)expertise.

Artikel 19. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

A. Alle verbintenissen van Kessels en de wederpartij worden geacht te worden uitgevoerd op Nederlands grondgebied. Op de met Kessels gesloten overeenkomsten is uitsluitend, ook indien enkele verbintenissen buiten Nederland worden uitgevoerd, Nederlands recht van toepassing. Partijen verklaren dat, ook indien de wederpartij buiten Nederland gevestigd of woonachtig is, uitsluitend bevoegd is ter kennisname van enig geschil tussen partijen de Nederlandse rechter voor zover niet anders dwingendrechtelijk voorgeschreven. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (“het Weens Koopverdrag”) zijn niet van toepassing.

B. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met Kessels, aanbiedingen en leveringen zijn bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is en behoudens appèl en cassatie.